SİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

Eklenme Tarihi: 16/12/2021

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ 

UYGULAMA ESASLARI

Madde-1 Bu Yönergenin amacı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinin uygulanması esnasında uyulması gereken kural ve esasları belirlemektir.

Madde -2 Bu Yönergede bahsi geçen tanımlar;

SİM Yönetmeliği : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğini,

TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

İMO : İnşaat Mühendisleri Odasını,

Şube : İnşaat Mühendisleri Odası Şubelerini,

Temsilcilik : İnşaat Mühendisleri Odası Temsilciliklerini,

SİM Belgesi : Serbest İnşaat Mühendisliği Belgesini,

İTB : İş Yeri Tescil Belgesini,

MDK : Mesleki Değerlendirme Kurulu`nu,

Madde-3 İnşaat Mühendisleri Odası üyelerinin, SİM Yönetmeliğinin 6. Maddesinin (a) bendinde belirtilen Etüt, Proje ve Danışmanlık hizmetleri ile, (c) bendinin 2. alt bendinde belirtilen Teknik Uygulama Sorumluluğu hizmetlerini verebilmesi için, İMO tarafından EK-1`deki örneğe göre düzenlenen SİM Belgesini almış olması ve tescilli bir iş yerinde (Ek-2`deki örneğe göre düzenlenen İTB) kayıtlı olması zorunludur.

Madde-4 İMO üyelerinin ilk defa SİM belgesi almak için EK-3`deki örneğe göre düzenlenen "SİM BAŞVURU FORMU" nu doldurup, ekleri ile birlikte bağlı bulundukları şube veya temsilciliğe başvuru yapmaları gerekmektedir.

Madde-5 İMO üyelerinin ilk defa İTB almak için EK-4`deki örneğe göre düzenlenen"İTB BAŞVURU FORMU" nu doldurup, ekleri ile birlikte bağlı bulundukları şube veya temsilciliğe başvuru yapmaları gerekmektedir.

Madde-6 SİM Belgesinde yer alan "Uzmanlık Alanı" bölümüne, SİM Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) bentlerinde belirtilen uzmanlık alanlarından herhangi birinin veya birden fazlasının yazılabilmesi için İMO üyesinin son iki yıllık dönemde; Uzmanlık alanında mesleki faaliyetlerini gösteren formu (Ek-Form 2), Uzmanlık alanında mesleki etkinliklerini gösteren formu (Ek-Form 3), Uzmanlık alanında almış olduğu meslek içi eğitim faaliyetlerini gösteren formu (Ek-Form 4) eksiksiz doldurmaları ve imzalamaları gerekmektedir.

Madde-7 SİM Belgeleri, 2 yılda bir verildiği tarih`e göre yenilenir. İMO üyelerinin, SİM Belgelerinin yenilenmesi için; EK-6`daki örneğe göre düzenlenen "SİM YENİLEME BAŞVURU FORMU" nu doldurup, ekleri ile birlikte bağlı bulundukları şube veya temsilciliğe başvuru yapmaları gerekmektedir.

İTB, düzenlendiği yıl için geçerli olup, her yıl yeniden düzenlenecektir. Takip eden yıl içerisinde YENİLEME yapılmaz ise belge iptal edilecektir. Sonraki yıllarda yeniden İTB başvurusu yapmaları durumunda (ilk) başvuru formu doldurulacak ve yeni İTB numarası verilecektir. Ancak İTB sahibinin faaliyetini geçici süreli dondurmak için dilekçe vermesi halinde belge iptal edilmeyecek ve sonrasında tekrar başvurusu halinde de YENİLEME olarak işlem görecektir.

İşyeri Tescil Belgeleri her yıl 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında bandrollü olarak yenilenir. İTB onayı için; EK-7`deki örneğe göre düzenlenen "İTB YILLIK YENİLEME BAŞVURU FORMU" nu doldurup, ekleri ile birlikte bağlı bulundukları şube veya temsilciliğe başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru evrakları Şube görüşüyle birlikte, Oda merkezine gönderilir ve İTB Oda merkezi tarafından tanzim edilir.

Zamanında yıllık yenilemesi yapılmayan belgeler için gecikme zammı alınır. Gecikme zammı oranı Oda Genel Kurulu`nun yetkilendirmesi ile Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde-8 İTB sahibi her iş yeri belirli periyotlarda (iki yıllık dönemde en az bir defa) İMO birimleri tarafından SİM Yönetmeliği koşullarını sağlayıp sağlamadıkları açısından denetlenir.

İTB lerini düzenli olarak yenilemeyen işyerlerinin denetimine öncelik verilir.

İMO birimleri olağan denetimlerini 10 gün öncesinden ilgili iş yerine, iş yerinin beyan etmiş olduğu bilgilerden herhangi birine faks iletisi, e-posta iletisi ya da posta aracılığı yazılı olarak bildirir. İş yerinin denetimi "TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İşyeri Bilgi Formu" çerçevesinde yapılır. Denetim esnasında iş yeri yetkililerinin bulunması ve gerekli olan belge ve bilgileri hazırlamış olması zorunludur.

İMO birimlerinin olağan denetim uygulaması hallerinin dışında bildirimsiz denetim hakkı mevcuttur.

Madde-9 İTB sahibi SİM Yönetmeliğinin 16.maddesindeki sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Bu sorumluluklara uymayan SİM`ler ve İTB sahibi işyerleri hakkında SİM Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümleri uygulanır.

Madde-10 İTB sahibi işyerleri ve işyerinde yer alan SİM belgeli inşaat mühendislerinin listesi Oda web sitesinde yayınlanacaktır.

Bu yayınlarda, listelerde yer alan İTB sahibi işyerlerinin ve SİM belgeli inşaat mühendislerinin talep etmesi halinde, mesleki faaliyetlerini, meslek içi eğitimlerini ve mesleki etkinliklerini içeren Oda Hizmet Döküm Belgesi verileceği de belirtilecektir.

İTB sahibi işyerlerine ve SİM belge sahibi inşaat mühendislerine tanzim edilecek Oda Hizmet Döküm Belgesi`nde;

  • Uzmanlık alanına göre mesleki faaliyetleri,
  • Uzmanlık alanına göre mesleki etkinlikleri,
  • Uzmanlık alanına göre almış olduğu meslek içi eğitimleri,
  • Dönem içerisinde mesleki kısıtlığının olmadığı, yer alacaktır.

Madde-11 Bu yönerge Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Madde-12 Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.


imo-icon SİM UYGULAMA ESASLARI (275 KB)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası