İTB

İŞYERİ TESCİL BELGESİ UYGULAMASI HANGİ YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNCE YÜRÜRLÜKTEDİR?

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985 / Resmi Gazete Sayısı: 18916 mükerrer

"Madde 57 - ………… Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini (Değişik ibare:RG-1/6/2013-28664) yaptırmaları gerekir. İlgili meslek odaları, hakkında süreli veya süresiz kısıtlılığı bulunan veya üyeliği sona eren üyelerini derhal elektronik ortamda (Ek ibare:RG-1/6/2013-28664) ve yazı ile merkez yapı denetim komisyonu ile bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara bildirir. İdare yapı ruhsatı düzenleme aşamasında her proje için, proje müelliflerinden, fenni mesullerden ve (Değişik ibare:RG-14/4/2012-28264) fen adamlarından, şantiye şefleri ile yapı müteahhitlerinden mevzuata aykırı uygulama sebebiyle süreli veya süresiz olarak meslekî faaliyet haklarının kısıtlı olmadığına ilişkin ek-1`de yer alan sicil durum taahhütnamesini ister. (Mülga dördüncü cümle:RG-1/6/2013-28664) (…) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen mimar ve mühendislerin işlemleri tazmin ve hukuki sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemler oda sicil durum taahhütnamelerinde, idare tarafından yazılı olarak belirtilir. Yapım işlerinde yapı müteahhidi, taşeron ve şantiye şefi olarak görev alanlar aynı zamanda fenni mesul olarak görev üstlenemezler. (Mülga son cümle:RG-1/6/2013-28664) (…)

3194 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plâncıları dışında kalan fen adamlarının proje hazırlama ve uygulama yapmaya ilişkin yetki, görev ve sorumlulukları saklıdır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, bu kurum ve kuruluşlara ait projeleri yapan ve 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun uyarınca mühendislik ve mimarlık hizmeti verme ehliyetine sahip mimar ve mühendisler, meslek odasına kayıt ve büro tescili hakkındaki yükümlülüklere tâbi değildir."

İŞYERİ TESCİL BELGESİ (İTB) VERİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR?

a. Oda Yönetim Kurulunca belirlenen tescil bedelinin yatırılmış olması,

b. İş yeri bir gerçek kişiye ait ise, o kişinin Odaya kayıtlı olması,

c. İş yeri adi ortaklık ise, ortaklık hisselerinin tamamının SİM Belgeli İMO üyelerine ait olması; işyeri tüzel kişilik ise, hisselerinin en az yüzde elli biri (% 51) TMMOB`ne bağlı Odalara kayıtlı kişilere ait olması ve aşağıdaki koşullardan birinin sağlanması zorunludur;

1) Ortaklardan en az birinin % 20 (yüzde yirmi) hisse oranının altında olmamak üzere SİM Belgeli İMO üyesi olması,

2) Tüm ortakların hisselerinin %20 (yüzde yirmi) oranının altında olması durumunda, SİM Belgeli İMO üyesinin ortaklık payının en yüksek hisse sahibinden az olmaması.

Oda Yönetim Kurulunun 22 Haziran 2015 tarihli 23 nolu toplantısında, Mesleki Değerlendirme Kurulu (MDK)`nun 5 Haziran 2015 tarihli toplantı kararları görüşülmüş ve SİM Yönetmeliği değişikliği ile birlikte uygulama esaslarına altlık teşkil edecek aşağıda yer alan 1410 sayılı kararı da yürürlüğe konulmuştur.

"SİM Yönetmeliği gereği, tüzel kişiliğe sahip bir işyerinin hisselerinin en az yüzde elli biri (%51) TMMOB` ne bağlı Odalara kayıtlı kişilere ait olması ve İTB altında yetkili en az bir adet minimum %20 hisseye sahip SİM olması durumunda;

Ø  İTB altına yetkili SİM olmak isteyen diğer ortakların hisse oranı yüzdesinde özel bir kriter aranmayacaktır,

Ø  İTB sahibi işyerinde sigortalı çalışan SİM Belgesine sahip üye İTB altına yetkili SİM olarak yazılabilecektir."

ç. (c) bendindeki hisse dağılımına sahip olmayan vakıf ya da kamu kuruluşları ile anonim ve limitet şirketler, en az on (10) SİM belgeli inşaat mühendisini bünyesinde çalıştırmaları koşuluyla, İTB almak için Oda Yönetim Kuruluna başvurabilir. Bu kuruluşların tescili, Mesleki Değerlendirme Kurulunun görüşü de alınarak İMO Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

d. İTB sahibi işyeri, özellik gerektiren projeler yapabilmek için uzmanlık alanında en az 3 yıl deneyimli SİM belgeli bir inşaat mühendisi çalıştırmak zorundadır.

Gerekli koşulları taşıyanların, çalışacağı ilin/ilçenin bağlı bulunduğu İMO Şube veya Temsilciliğine yazılı olarak başvurarak aşağıdaki belgeleri vermeleri gerekir:

a. İş yerindeki SİM`in durumunu gösteren belge;

1. İş yeri ortağı SİM`in hisse oranını gösterir belge,
2. SİM iş yerinde çalışıyor ise, son altı ayın Sosyal Sigortalar Kurumu prim bordrolarının fotokopileri,
3.SİM iş yerinde yeni çalışacak ya da son altı ay içerisinde işe girmiş ise, İMO tarafından hazırlanan tip sözleşmenin iş yeri ile SİM arasında imzalanmış bir örneği,

b. Tescil bedeli  makbuzu

c. Vergi levhası fotokopisi,

ç. İş yeri adresinin beyanı ve ikametgah belgesi,

d. İş yeri adi ortaklık ise noterden onaylanmış ortaklık sözleşmesinin bir örneği,

e. İş yeri tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin ana sözleşmesindeki faaliyet konuları içerisinde "mühendislik hizmetleri yapmak" ibaresinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi,

İTB verilmesi için yapılan başvuru evrakları Şube görüşüyle birlikte, Oda merkezine gönderilir. İTB numarası Oda merkezi tarafından verilir ve işyerinin sicili Oda merkezinde tutulur.

İşyeri Tescil Belgeleri her yılın 1 Aralık tarihinde, bir sonraki yıl geçerli olmak üzere bandrollü olarak, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen tescil bedeli karşılığında düzenlenmeye başlanır.

İTB NEDİR?

Serbest inşaat mühendisliği hizmetleri İş Yeri Tescil Belgesi (İTB) : Bir gerçek ya da tüzel kişinin serbest inşaat mühendisliği hizmeti verebilmesi için iş yerini İnşaat Mühendisleri Odasına tescil ettirerek aldığı belgeyi ifade eder.

İTB sahibinin sorumlulukları şunlardır:

a. Tüm gerçek ve tüzel kişiler Oda tarafından verilen İTB ve SİM belgelerini işyerinin görünür bir yerine asmakla yükümlüdür.

b. İş yerleri, mühendislik hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli olan mekânsal olanakları sağlamak zorundadır.

c. İş yerleri, gerekli olan araç, gereç, donanım ve yazılımlara, kendilerine ait olduğunu belgeleyecek şekilde sahip olmak zorundadır.

ç. İşyerleri, tescile esas şartlarda meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihi esas alınarak en geç bir (1) ay içerisinde bağlı bulundukları İMO şubesine bildirmek zorundadır.

d. İş yerleri, bünyelerinde yer alan SİM belgeli inşaat mühendislerinin Oda tarafından düzenlenen meslek içi eğitimlere katılmalarını sağlamakla yükümlüdür.

İTB BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Oda Yönetim Kurulunun 9 Ocak 2013 tarihli 34 nolu toplantısında, İşyeri Tescil Belgesi (İTB)`nin her yıl yeniden düzenlenmesi karar altına alınmıştır. Kararın uygulanmaya başlamasıyla birlikte, İTB ilk başvuru ve yıllık İTB düzenlemelerinde ayrı ayrı başvuru formlarına duyulan ihtiyaç ortadan kalkmıştır. Bu çerçevede İTB ilk başvuru ve İMOP Sisteminde daha önceden kayıt altına alınmış İTB` lerin yıllık yeniden düzenlemesinde; başvuru formları aynılaştırılmıştır. Formlarda ilk başvuru ve Odamızdan tescilli İTB` lerin yıllık yeniden düzenlenmesi için gerekli belgeler, aşağıda verilmiştir;

1.    İTB Evrak Kontrol Föyü,

2.    İTB Başvuru Formu,

3.    Firma İş Deneyim Formu,

4.    Firma Ekipman, Teknik Bilgi ve Yazılım Formu,

5.    SİM Meslek İçi Eğitim Formu,

6.    Vergi Levhası Fotokopisi,

7.    Başvuru tarihi itibariyle, geriye yönelik en fazla bir aylık süreyi geçmemiş, ilgili vergi dairesinden alınmış firmanın faal olduğunu gösterir belge,

8.    İşyeri İkametgâh Belgesi,

9.    Firma Yetkililerine Ait İmza Sirküsü,

10.  Firma tüzel kişiliğe sahip ise Ticaret Sicil Gazetesi ve ilgili bölümleri,

11.  Gerekli ise, Süreli İş Sözleşmesi, çalışan SİM` lerin SGK girişleri veya eski çalışan ise son 6/12 aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesi,

12.  Firma Adi Ortaklık ise; kişilerin ayrı ayrı vergi numaralarını gösterir vergi levhası, adi ortaklığı belgeleyen ve üzerinde ortaklık için verilmiş ayrı bir vergi numarası bulunan ilgili vergi dairesinden alınmış vergi yoklama fişi,

13.  Ticaret Odası` ndan, son 1 ay içerisinde alınmış sermaye ve hisse dağılımını gösterir güncel belge,

14.  Firma sermaye dağılımının asgari %51`inin TMMOB`ne bağlı Oda üyelerine ait olması ve İTB altında yetkili en az bir adet minimum %20 hisseye sahip SİM olması Yönetmelik gereği olup, bunun Oda Kayıt Belgesi ile belgelenmesi,

15.  İşyeri Bilgi ve Kontrol Formu (Şubesince uygun görüşü verilmiş),

16.  İTB Tescil Harcı Makbuzu.

1- İTB EVRAK KONTROL FÖYÜ:

İTB Başvuru Dosyası içerisinde bulunması gereken belgeleri ve bu belgelerin hangilerinin dosyada var olduğunu gösteren, form üzerindeki ilgili kısımda, kontrol eden şube görevlisi ile şube yetkilisinin isim ve imzalarının da mutlaka yer alması gereken formdur.

2- İTB BAŞVURU FORMU:

 • Firma iletişim bilgilerinin, İTB` de yer alması istenilen SİM` lerin sicil numaraları ve isimlerinin, firma yetkilisinin ad-soyad ve ıslak imzasının bulunduğu formdur.
 • Yapılan İTB Başvurusu tüzel kişiliğe sahip ise, firma yetkilisi bölümünde, yetkilinin isim ve imzasına ilave olarak firma kaşesinin de mutlaka basılmış olması gerekmektedir. Islak imza ve kaşe bulunmayan dosyalar onaylanamaz.

3- FİRMA İŞ DENEYİM FORMU (İTB BAŞVURU Ek Form 1):

 • İlk başvuruda, firmanın son 10 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu işlerin, uzmanlık kodu, işin adı, hizmet kodu, başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte belirtildiği formdur. Firmanın ürettiği hizmetler ve çalışma alanlarının, sicilinin tutulabilmesi için doldurulması zorunludur.
 • Odamızdan tescilli işyerlerine ait İTB` lerin yıllık yeniden düzenlemesi başvurusunda, firmanın son bir yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu işlerin listelenmesi uygundur. Aynı uzmanlık alanı ve hizmet kodlarına ait çok sayıda iş mevcut ise birkaç satırda özetlenebilir. Büyük boyutlu ve farklı uzmanlık alanlarına ait işlerin ayrı ayrı listelenmesi önemlidir.

4- FİRMA EKİPMAN, TEKNİK BİLGİ VE YAZILIM FORMU(İTB BAŞVURU Ek Form 2):

 • İTB Başvurusunda bulunan firmanın unvanının, işyeri kullanım alanının, ekipman donanımının ve kullandığı bilgisayar programlarının belirtildiği formdur.
 • Firmanın kullandığı programların lisans belgesi fotokopilerinin de İTB Başvuru Dosyası` nda yer alması gerekmektedir.

5- SİM MESLEK İÇİ EĞİTİM FORMU (İTB BAŞVURU Ek Form 3):

(İlk Defa Kayıt Yapılacak İTB Başvurularında Bu Form Aranmaz)

 • İTB` de kayıtlı yetkili SİM` lerin son bir yıl içerisinde katılmış oldukları eğitimlerin kayıt altına alınması amaçlı düzenlenmiş formdur.

6- VERGİ LEVHASI:

 • SİM Yönetmeliği gereği başvuru formları eki olarak alınması gereken vergi levhaları, her yılın Haziran ayı başından itibaren, bir önceki yılın onayının mutlaka yapılmış olması koşulu ile başvuru dosyasında yer almalıdır.

7- FİRMANIN FAAL OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE:

 • Başvuru tarihi itibariyle geriye yönelik en fazla bir (1) aylık süreyi geçmemiş, ilgili vergi dairesinden alınmış, firmanın faal olduğunu gösterir belgenin İTB Başvuru Dosyası` nda bulunması gerekmektedir.
 • Firmanın faal olduğunu gösterir belge, internet üzerinden firma yetkilisi ya da muhasebecisi tarafından alınabilmektedir.
 • SİM Yönetmeliği Amaç kapsamında yer alan "meslek içi haksız rekabetin önlenmesi" konusunda daha bir hassas davranılması gerekliliği yaşanarak görülmüştür. Firma yetkilileri yasal olarak firma vergi kaydını kapatmış oldukları halde, İTB` yle mesleki faaliyetlerini sürdürmeye devam edebilmişlerdir. Bu durumun ortadan kaldırılması için, firmanın faal olduğunu gösterir belgesi dosyasında bulunmayan bir İTB` nin yıllık yeniden düzenlenmesi için başvuru dosyası kabul edilemez.

 8- İŞYERİ İKAMETGÂH BELGESİ:

(Odamızdan Tescilli İşyerlerine Ait İTB` lerin Yıllık Düzenlenmesinde Bu Belge Aranmaz)

 • Firmanın vergi kaydının bulunduğu adresle beyan etmiş olduğu adresin uygunluğunu sağlamak ve işyeri denetimlerinin sağlıklı ve zamanında yapılabilmesi için gereklidir.
 • İkametgâh Belgesi, firma adresini gösterir Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti veya arkalı önlü fotokopisi çekilmiş şekilde kira kontratı veya tapu fotokopisi şekillerinde kabul edilebilir. Belirtilen belgelerden bir tanesinin dosyada yer alması yeterlidir.

 9- FİRMA YETKİLİSİNE AİT İMZA SİRKÜSÜ/BEYANNAMESİ:

(Odamızdan Tescilli İşyerlerine Ait İTB` lerin Yıllık Düzenlenmesinde Bu Belge Aranmaz)

 • İTB Başvuru Formu listesinde yer alan; tüzel kişiliğe sahip firmalara ait noter onaylı imza sirküsü veya şahıs firmalarında firma sahibine ait noter onaylı imza beyannamesidir. Firma yetkilisinin/sahibinin başvuru dosyasında ıslak imzasının ve imza sirküsünün/beyannamesinin bulunmadığı İTB Dosyaları onaylanamaz.

 10- TİCARET SİCİL GAZETESİ:

(Odamızdan Tescilli İşyerlerine Ait İTB` lerin Yıllık Düzenlenmesinde Bu Belge Aranmaz)

 • Tüzel kişiliğe sahip firmalarda, Ticaret Sicil Gazetesi`nde bulunan amaç-konu bölümünde  ‘‘mühendislik hizmetleri yapabilir`` ibaresinin yer alması gerekmektedir.

11- SGK SİGORTALI HİZMET LİSTESİ VEYA SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ (EKİ ÜÇ NÜSHA SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ):

 • İlk başvuruda; İTB` de çalışan olarak yer alacak SİM` lerin, son 6 aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesi istenir. Altı (6) aydan daha kısa süredir çalışan SİM` lerde ise, SGK İşe Giriş Bildirgesi ve İMO tarafından hazırlanan tip sözleşmenin işyeri ve SİM arasında imzalanmış 3 nüsha örneği(Süreli İş Sözleşmesi) istenir. Ayrıca çalışanların SGK primlerinin, en az, odanın belirlediği asgari ücret üzerinden yatırılmış olması aranır ya da Süreli İş Sözleşmesine belirlenen miktar yazılmalıdır.
 • Odamızdan tescilli işyerlerine ait İTB` lerin yıllık düzenlenmesinde; İTB` de çalışan SİM, SGK` ya bağlı olarak çalışıyorsa son on iki aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinin istenmesi zorunludur. Ayrıca, liste dökümünden Oda Başkanlığının her yılın başında belirlemiş olduğu asgari inşaat mühendisi ücreti üzerinden SGK primlerinin yatırılmış olduğunun teyidi yapılmalıdır. Eksik, düşük ve eksik gün (aylık 30 iş günü altında olmamalı) üzerinden ödemesi yapılmış SİM` lerin mevcut olduğu İTB` lerin yıllık onayları yapılamaz.

12- FİRMA ADİ ORTAKLIK İSE, ORTAKLARIN AYRI AYRI VERGİ LEVHALARI VE İLGİLİ VERGİ DAİRESİNDEN ALINMIŞ VERGİ YOKLAMA FİŞİ:

 • Firma Adi Ortaklık ise, ortaklara ait kişisel vergi levhaları ve ortak kullanacakları vergi numaralarının bulunduğu, ilgili vergi dairesinden alınmış, Vergi Yoklama Fişi`nin İTB Başvuru Dosyası`nda yer alması gerekmektedir.

13- TİCARET ODASINDAN, SON 1 AY İÇERİSİNDE ALINMIŞ, SERMAYE VE HİSSE DAĞILIMINI GÖSTERİR YETKİ BELGESİ:

 • Tüzel kişiliğe sahip firmalar İTB başvurusunda bulunduklarında; başvuru tarihi itibariyle, geriye yönelik en fazla bir aylık süreyi geçmemiş, sermaye ve hisse dağılımını gösterir Ticaret Odasından alınmış belgenin dosya ekinde bulunması zorunludur.
 •  (11.05.2015 tarih ve 29352 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle değişen şekli.) İş yeri adi ortaklık ise, ortaklık hisselerinin tamamının SİM Belgeli İMO üyelerine ait olması; işyeri tüzel kişilik ise, hisselerinin en az yüzde elli biri (% 51) TMMOB`ne bağlı Odalara kayıtlı kişilere ait olması ve aşağıdaki koşullardan birinin sağlanması zorunludur;
 •  1) Ortaklardan en az birinin % 20 (yüzde yirmi) hisse oranının altında olmamak üzere SİM Belgeli İMO üyesi olması,
 • 2) Tüm ortakların hisselerinin %20 (yüzde yirmi) oranının altında olması durumunda, SİM Belgeli İMO üyesinin ortaklık payının en yüksek hisse sahibinden az olmaması.
 • Firma gerçek kişi ve inşaat mühendisi üyeye ait ise, üyenin kendisinin de İTB altında yetkili SİM olması koşulu ile, İTB altında yetkili SİM olarak başka üye/üyeler çalıştırabilir.

14- SERMAYE DAĞILIMI, DİĞER ODA ÜYELERİ ÜZERİNDE İSE:

 • Diğer Odalara üye mühendis ve mimarlara ait şahıs firmaları, yönetmeliğimiz gereği İTB alamazlar.
 • Tüzel kişiliğe sahip olan firmalarda, SİM dışındaki diğer ortakların, TMMOB`ne bağlı oda üyesi olduğunu gösterir belgenin İTB Başvuru Dosyası` nda yer alması zorunludur.

  15- İŞYERİ BİLGİ VE KONTROL FORMU:

            (Odamızdan Tescilli İşyerlerine Ait İTB` lerin Yıllık Düzenlenmesinde Bu Belge Aranmaz)

İTB Başvurusu yapıldıktan sonra Şube veya Temsilcilik tarafından görevlendirilenler ve firma yetkilisinin de hazır bulunduğu işyerinde yapılan denetim bilgilerinin kayıt ve imza altına alındığı Formun İTB Başvuru Dosyasında bulunması zorunludur. Ayrıca Formda Şube yetkililerinin uygun görüş vermiş olduğu bölümde, yetkili imzalarının bulunmasına da dikkat edilir.

16-İTB TESCİL HARCI MAKBUZU:

Firmanın İTB ilk başvuru ve yıllık düzenleme başvurusu yaparken ödediği ve miktarı Oda Yönetim Kurulu`nca belirlenen, İTB Tescil Harcı karşılığında kesilen makbuzdur. İçerisinde İTB Tescil Harcı Makbuzu bulunmayan İTB Başvuru Dosyaları onaylanmaz.

İTB BAŞVURULARINDA EN ÇOK KARŞILAŞILAN SORUNLAR/SORULAR NELERDİR?

İTB Başvuru Formu` nda firma kaşesi/ıslak imza neden bulunmalıdır?

Tüzel kişiliğe sahip şirketler adına aracıların hatalı başvuru yapmasını önlemek amaçlı; İTB Başvuru formunda bulunan firma kaşesi bölümüne, tüzel kişiliğe sahip ilgili firmanın kaşesinin basılmış olması ve ıslak imza ile imza altına alınmış olması gerekmektedir. Gerçek usulde vergiye tabi şahıs firmalarında kaşe zorunluluğu yoktur, firma yetkilisi mühendisin ıslak imzasının İTB Başvuru formunda yer alması yeterlidir.

İTB adres beyanı için tek bir belge yeterli midir?

İTB adres beyanı için işyeri ikametgâh belgesi, kira kontratı, tapu fotokopisi veya ticaret sicilden alınmış güncel belge yeterlidir. Bu belgelerin hepsine birden gerek yoktur, bir tanesi yeterlidir.

Tüzel kişiliğe sahip firmalarda, şirket ana sözleşmesi henüz Ticaret Sicil Gazetesi` nde yayımlanmamış ise alternatif belge hangisidir?

Tüzel kişiliğe sahip firmalarda, şirket ana sözleşmesi henüz Ticaret Sicil Gazetesi`nde yayımlanmamış ise; noter onaylı şirket ana sözleşmesiyle birlikte Ticaret Sicil Memurluğu` na kaydının yaptırılmış olduğunu gösterir belgenin İTB Başvuru Dosyasında bulunması yeterlidir.

Tüzel kişiliğe sahip firmalarda, şirketin kuruluş amaç-konu bölümünü gösterir Ticaret Sicil Gazetesi başvuru dosyasında neden bulunmalıdır?

Tüzel kişiliğe sahip firmanın, faaliyet konuları içerisinde ‘mühendislik hizmetleri yapmak` ibaresinin yer alması SİM Yönetmeliği gereği olduğu için.

Son bir ay içerisinde alınmış hisse dağılımını gösterir belge neden gereklidir?

 • Tüzel kişiliğe sahip firmalarda, başvuru tarihi itibariyle, geriye yönelik en fazla 1 aylık süreyi geçmemiş, sermaye ve hisse dağılımını gösterir Ticaret Odası`ndan alınmış belgenin başvuru dosyasında bulunması haksız rekabeti önlemek amaçlı gereklidir. Şöyle ki, geneli kapsamasa da bazı firmalar SİM Yönetmeliği gereği aranan hisse oranlarını değiştirerek çalışmalarını sürdürmeye yönelebiliyorlar. Bu açıdan şirketin son hisse oranını gözlemlemek gereği ortaya çıkıyor.
 • Anonim Şirketlere özel, Ticaret Odasından alınmış belge yok ise, şirket hisse dağılımına ilişkin kararın ve pay defterinin fotokopisinin de İTB Başvuru Dosyasında yer alması yeterli olmaktadır.

SİM Yönetmeliği gereği tüzel kişiliğe sahip şirketlerin İTB alabilmeleri için gerekli hisse oranları ne şekilde olmalıdır?

Şirket hisselerinin en az %51`inin TMMOB`ne bağlı Oda üyelerine ait olması ve İTB altında yetkili en az bir adet minimum %20 hisseye sahip SİM olması Yönetmelik gereği olup, bunun Oda Kayıt Belgesi ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

İTB altında yetkili SİM olarak sigortalı çalışan ya da çalışacak üyelerle ilgili hangi belge başvuru dosyasında bulunmalıdır?

İTB` de çalışan olarak yer alacak SİM` in, sigorta giriş bildirgesi veya son 6 aylık SGK prim bordroları İTB Başvuru Dosyasında mutlaka yer almalıdır.

TMMOB` ne bağlı diğer Odalara kayıtlı kişilerin şirket ortağı olması durumunda başvuru dosyasında bulunması gerekli belge nedir?

İTB Başvurularında, SİM dışındaki diğer ortakların, TMMOB`ne bağlı oda üyesi olduğunu kanıtlar, bağlı bulunduğu meslek odasından almış olduğu belge İTB Başvuru Dosyasında yer almalıdır.

Odamızdan tescil almış İMOP sistemine kayıtlı bir İTB, aynı kayıt üzerinden anonim şirketten limitet şirkete veya limitet şirketten anonim şirkete dönüştürülebilir mi?

Anonim Şirketlerden Limited Şirkete, Limited Şirketten Anonim Şirketlere geçişler sadece bir unvan değişikliği değil, şirketin nitelik değişikliğidir. Böyle durumlarda İMOP veri tabanındaki eski şirket tescil numarası üzerinden unvan değişikliği yapılamaz. Sicil bilgilerini arşivleyen bir kurum olma özelliğimiz de göz önünde bulundurularak, böyle durumda yeni İTB başvurusu şeklinde dosya tamamlanmalıdır.

İTB başvurusu, İTB altında yetkili SİM` lerin kayıtlı olduğu Şube dışında başka bir Şube üzerinden yapılabilir mi?

İTB altında yetkili SİM olan/olacak üyenin bağlı bulunduğu Şubesi dışında diğer Şubeler üzerinden İTB başvurusu yapılamaz. İMOP sistemine kayıtlı bir İTB`ye ait yıllık düzenleme başvurusu diğer Şubeler üzerinden yapılamaz. Her İTB yalnızca bağlı bulunduğu Şubede yıllık düzenleme işlemini gerçekleştirebilir.

Bir Yapı Denetim Kuruluşunda kurucu ortak olan bir üye Odamızdan tescilli bir İTB sahibi şirkette kurucu ortak olabilir mi?

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Odamızın SİM Yönetmeliği gereği, Odamızdan İTB Belgesi almak isteyen üyelerin, herhangi bir Yapı Denetim Firmasında Kontrol Elemanı ya da Denetçi olarak görev almaması ve İTB sahibi şirketin kurucu ortağı olmaması gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir yapı denetim firmasının kurucu ortağı olan üye/üyeler aynı zamanda Odamızdan İTB almak için başvuru yapamaz, bu durumda olanlara İTB verilemez.

Bir Yapı Laboratuvarı Kuruluşunda kurucu ortak olan bir üye Odamızdan tescilli bir İTB sahibi şirkette kurucu ortak olabilir mi?

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği EK-1 ve EK-2 kapsamında, bir yapı malzemesi laboratuvarı firmasında kurucu olarak yer alan kişinin başka bir mühendislik ve müşavirlik firmasında da kurucu ortak olmasında ve aynı mekanda faaliyet göstermesinde her hangi bir sakınca görülmediğinden; bir Yapı Laboratuvarı Kuruluşunda kurucu ortak olan bir üye Odamızdan tescilli bir İTB sahibi şirkette de kurucu ortak olabilmektedir.

Yapı Laboratuvarında denetçi veya teknik eleman olarak görev alan bir üye İTB altında yetkili SİM olarak serbest inşaat mühendisliği hizmeti verebilir mi?

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği eki olarak yayımlanmış Laboratuvar İzin Belgesi Teknik Şartnamesi (Ek-2)` nin 3. Maddesi 2. Fıkrasının (ç) bendi; " Laboratuvar denetçileri ve teknik elemanları laboratuvarda çalıştığı süre içerisinde başka bir işte çalışamazlar." şeklindedir. Bu bağlamda,  bir laboratuvarda laboratuvar denetçisi ve teknik eleman olarak çalışan inşaat mühendisinin bu görevi süresince aynı zamanda başka bir işyerinde mesleki faaliyette bulunması mümkün olmadığından, İTB altında yetkili SİM olarak çalışamazlar.

İnternet üzerinden alınan şirket hisse dağılım oranlarını gösterir güncel belge geçerli midir?

Şirket hisse dağılım oranlarını gösterir belgenin güncel olarak internet üzerinden alınabilmesi mümkündür. Şirketin kayıtlı olduğu ticaret odasının web sitesinden ya da ticaret sicil gazetesinin (internet üzerinden ulaşılabilmektedir) ilgili bölümünden güncel belge alınabilmektedir. Başvuru dosyası ekinde yer alacak bu belgeler geçerlidir.

İnternet üzerinden alınabilen firmanın faal olduğunu gösterir güncel belge geçerli midir?

Vergi dairesinin internet hizmetleri üzerinden alınabilen firmanın faal olduğunu gösterir belge (son bir ay içerisinde alınmış) şirket yetkilisi veya muhasebecisi tarafından internet üzerinden alınabilmektedir. Başvuru dosyası ekinde yer alacak bu belge geçerlidir.

İşyeri Tescil Belgesi` nin kayıp edilmesi ya da deforme olması durumlarında, yeniden belge düzenlenmesi için gerekli belgeler nelerdir?

Belgenin yeniden düzenlenebilmesi için kayıp olduğuna dair gazete ilanı ve Belge sahibinin yazmış olduğu (yeniden belge düzenlenmesi içerikli) dilekçe yeterlidir.

 

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası